Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej

szkolenie
Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR „Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD” za rok 2022

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania przeprowadzi warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania (i jego efektów) oraz zmian w otoczeniu LSR. Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 21 lutego 2023 r. tj. /wtorek/ w sali konferencyjnej Stowarzyszenia, ul. Janów Dolny 17/3 - od godz. 15:00.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Stowarzyszenia, Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej. Zapraszamy również do uczestnictwa naszych wnioskodawców. Podczas warsztatu, podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o Raport z realizacji LSR, a także dane, które przygotuje biuro LGD oraz Państwa doświadczenia. W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do końcowej realizacji LSR w 2023 roku. Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014–2020.

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety ewaluacyjnej. Ankieta ma na celu ocenę jakości pracy Biura LGD, świadczonego doradztwa, kompetencji pracowników Biura LGD, przydatności przekazanej wiedzy, a także adekwatności realizowanych działań komunikacyjnych i partycypacyjnego wdrażania LSR. Zebrane informacje posłużą nam do doskonalenia jakości naszych działań. Ankieta jest anonimowa, dostępna w Biurze LGD w wersji papierowej lub w wersji on-line (ankietę można pobrać, wydrukować i wypełnić oraz przynieś ze sobą do biura lub wysłać pocztą).

Link do ankiety: Ankieta ewaluacja i warsztaty refleksyjne.docx

Previous Post Next Post