Wsparcie przygotowawcze 2023-2027

Wsparcie przygotowawcze

logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR

logotypy%20STOPKA_B

Rodzaj Wnioskodawcy

Wnioskodawcą wsparcia przygotowawczego w ramach naboru II wniosków o przyznaniu pomocy są lokalne grupy działania, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1167 oraz z 2022 r. poz. 88).

Zakres wsparcia

Wsparcie przygotowawcze jest udzielane w oparciu o przygotowany:

  1. Plan włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych [co najmniej jedno spotkanie na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów, oraz odnośnych planowanych działań – odbywające się wg określonego harmonogramu]
  2. Opis procesu tworzenia LSR ukierunkowane na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru, partnerstwa w realizacji LSR, w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów
  3. Opis obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym opis jego spójności [planowany obszar nie może zaburzyć spójności terytorialnej obszaru LSR wybranego i realizowanego w ramach PROW 2014-2020, jeżeli obszar ten jest objęty wnioskiem innego wnioskodawcy] Forma i wysokość pomocy Stawka pomocy dla wszystkich Wnioskodawców została określona w wysokości 74.000,00 zł, przy czym:
    • pierwsza transza pomocy to 20% przyznanej kwoty pomocy, którą wypłaca się po przedstawieniu samorządowi województwa informacji o miejscach i terminach spotkań w ramach planu włączenia społeczność i stworzeniu strony internetowej
    • druga transza pomocy to 80% przyznanej kwoty pomocy, która jest wypłacana po zakończeniu operacji, tj. po przedstawieniu samorządowi województwa przygotowanej LSR, która spełnia warunki dostępu w konkursie na wybór LSR. W celu rozliczenia operacji należy:
  4. zrealizować Plan Włączenia Społeczności
  5. zrealizować zaplanowany proces tworzenia LSR
  6. przygotować LSR, która spełnia warunki dostępu w konkursie na wybór LSR.

wsp

09 czerwca 2022 Włodzimierz Mielus Prezes Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD odebrał z rąk władz wojewódzkich umowę na kwotę 74 tys. zł. Przekazane środki finansowe stanowią tzw. wsparcie przygotowawcze i pozwolą sfinansować nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027. Umowy wręczyli uroczyście marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, radni województwa małopolskiego: Marta Mordarska, Danuta Kawa oraz Stanisław Bisztyga oraz dyrektorzy Departamentu Funduszy Europejskich UMWM Paweł Knapczyk i Roman Wcisło.

Pozyskane środki posłużą poszczególnym LGD do opłacenia wydatków związanych z przygotowaniem nowych lokalnych strategii rozwoju (LSR). Chodzi tu o koszty przeprowadzenia badań statystycznych, konsultacji społecznych lub ewentualnych dodatkowych opracowań, potrzebnych do złożenia wniosku w naborze zaplanowanym na jesień tego roku. Co ważne, w trakcie przygotowania dokumentu LSR grupy będą musiały m.in. przeprowadzić spotkania z mieszkańcami w każdej z gmin, której ma dotyczyć dana strategia. Są także zobowiązane do prowadzenia strony internetowej zawierającej pełne informacje o procesie konsultacji i sporządzaniu strategii.

Pieniądze na sfinansowanie umów na wsparcie przygotowawcze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z okresu przejściowego. Realizacja nowych Lokalnych Strategii Rozwoju, po raz pierwszy w Małopolsce, będzie finansowana z dwóch źródeł: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – ok. 74 mln euro (równowartość ok. 330 mln zł) oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski – 60 mln euro (równowartość ok. 270 mln zł). Łącznie, na działania realizowane w ramach podejścia LEADER w Małopolsce w nowej perspektywie zostanie przeznaczone 134 mln euro (ponad 600 mln zł).

– To dzięki decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego lokalne społeczności zostaną zasilone tak znaczącymi środkami, które będą mogły zostać przeznaczone na projekty rozwojowe poszczególnych miejscowości, małych przedsiębiorców, rozwój lokalnych organizacji typu KGW, OSP, kluby sportowe i inne – mówi marszałek Witold Kozłowski. – Warto podkreślić, że jest to druga największa pula środków w kraju przeznaczona na wielofunduszowy rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Jednocześnie, będzie to pierwszy raz, gdy w Małopolsce strategie LSR będą wielofunduszowe, finansowane zarówno z Programu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jak i z programu regionalnego – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Konkurs na wybór nowych LSR zostanie ogłoszony prawdopodobnie w październiku br. Obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kończy przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w tym zakresie.