Aktualności

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin

JAKSA LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

.image: align(center)

Strona internetowa Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Modern building

W dniu 13 marca 2023 r. podczas XLI posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru operacji , które zostały złożone we wnioskach w ramach naborów z zakresu:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez s...

W dniu 13 marca 2023 r. podczas XLI posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru operacji , które zostały złożone we wnioskach w ramach naborów z zakresu:

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD

w ramach Wewnętrznej Ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, prowadzi monitoring realizacji rzeczowej ( osiągnięcie zakładanych wskaźników) oraz realizacji finansowej podejmowanych działań. W tym opracowaniu przedstawiamy zakres przedsięwzięć w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, zrealizowanych w okresie od 07.2016 r. do 12.2022 r.

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety ewaluacyjnej. Ankieta ma na celu ocenę jakości pracy Biura LGD, świadczonego doradztwa, kompetencji pracowników Biura LGD, przydatności przekazanej wiedzy, a także adekwatności realizowanych działań komunikacyjnych i partycypacyjnego wdrażania LSR. Zebrane informacje posłużą nam do doskonalenia jakości naszych działań. Ankieta jest anonimowa, dostępna w Biurze LGD w wersji papierowej lub w wersji on-line (ankietę można pobrać, wydrukować i wypełnić oraz przynieś ze sobą do biura lub wysłać pocztą).

Link do ankiety: Ankieta ewaluacja i warsztaty refleksyjne.docx

Spray painted portrait of Albert Einstein
Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR „Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD” za rok 2022

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność...

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: