Konsultacje społeczne - Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

Konsultacje społeczne - Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

01.12.2022 Biorąc pod uwagę osiągnięcie zakładanych wielkości wskaźników w większości zaplanowanych działaniach, po zasięgnięciu opinii lokalnej społeczności w postaci ankiet zebranych w trakcie organizowanych w roku 2022 imprez lokalnych, szkoleń i Walnych Zebrań Członków LGD, Zarząd LGD zdecydował , aby powstałe oszczędności i niewykorzystane środki z poszczególnych działań, przeznaczyć na tworzenie miejsc pracy w poddziałaniu - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD – Przedsiębiorcza Ziemia Miechowska. W przedsięwzięciu tym nie zostały w pełni osiągnięte zakładane wskaźniki z uwagi na wyczerpanie się środków.

Po uwzględnieniu dokonanych zmian, z pozostających w dyspozycji środków kwotę 11 547,50 euro przeznaczono na Podejmowanie działalności gospodarczej a kwotę 86 719,28 euro przesunięto na uzupełnienie brakujących wskaźników w działaniu Rozwój istniejącej działalności gospodarczej. W związku z powyższym Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020. Zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do zgłaszania swoich uwag o dokonanych zmianach do biura Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa ul. Janów Dolny 17/3 (tel.41 38 349 43, 660 896835, e-mail: miechowjaksa@home.pl) do 15 grudnia 2022 r.

Lokalna Strategia Rozwoju - projekt ( listopad 2022) po zmianach

Ankieta dotycząca konsultacji

Previous Post Next Post