Zaproszenie na Walne Zebranie

Zaproszenie na Walne Zebranie

ZAPROSZENIE
Zarząd Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 01.08.2022 r. o godz. 17 00 w Miechowie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy ul. Sienkiewicza 25. Sala konferencyjna 251 .

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza ,
 3. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia porządku obrad,
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków (24.08.2021)
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
 8. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej
 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Wybory władz Stowarzyszenia
 12. Podjęcie uchwał w sprawie Wyboru
  • Prezesa Stowarzyszenia
  • Członków Zarządu
  • Członków Komisji Rewizyjnej
  • Członków Rady Stowarzyszenia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie stowarzyszenia.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminach pracy Zarządu
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie zebrania.
Materiały na Walne Zebranie Członków zamieszczone będą na stronie internetowej Stowarzyszenia www.miechowjaksa.home.pl.
W razie braku quorum w pierwszym terminie, ustala się II termin Walnego Zebrania na godz. 17 30.
Z uwagi na wagę omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.
Materiały na Walne zebranie:

Previous Post Next Post