Zaproszenie na warsztat refleksyjny Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD

Zaproszenie na warsztat refleksyjny Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD

szkolenie

Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD , realizując zobowiązania wynikające z Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r., zaprasza na warsztat refleksyjny, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkanie odbędzie się 21 Lutego 2022 r. (poniedziałek) w godz. 14.00 -17.00 w siedzibie LGD (ul. Janów Dolny 17/ 3, 32-200 Miechów ).

Zaproszenie kierujemy do członków Zarządu i Rady, jak również mieszkańców obszaru objętego LSR, wnioskodawców i wszystkich osób zaangażowanych w proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD

Podczas warsztatu zostanie podjęta dyskusja w oparciu o poniższe pytania: Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą? W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie? W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD? Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii? Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)? Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Previous Post Next Post